دُلاي Delahaye

File:LogoCD.JPG

كمپاني Delahaye توسط اميل دلاي در سال 1894 در شهر Tours فرانسه تاسيس شد. موفقيت اولين اتومبيل هاي ساخت دلاي در مسابقات اتومبيلراني مختلف نشان دادند كه قابليت سرمايه گذاري را براي توليد بيشتر دارند. ساخت كارخانه بزرگ براي توليد خودرو با سرمايه گذاري يكي از خريداران خودروهاي دلاي و راننده مسابقات George Morane و برادر زاده او  Leon Desmarais در سال 1898 انجام گرفت. اميل دلاي براي پيشرفت كارها و كمك بيشتر دو مهندس متخصص را نيز استخدام كرد. Charles Weiffenbach براي مديريت توليد و Amadee Varlet به عنوان مهندس طراح. اما در همان سال اميل دلاي دچار بيماري شد و ديگر قادر به ادامه كار نبود و سهام خود را به موران و دماره واگذار كرد. اميل دلاي در سال 1905 درگذشت.

File:1899-Delahaye-0910.jpg

 

در سال 1911 كمپاني دلاي اولين موتور شش سيلندر وي شكل را طراحي كرد. اين موتور توسط آمادي وارله مدير طراحي اين كمپاني طراحي و ساخته شد. اين موتور داراي دو رديف سيلندر با زاويه 30 درجه به حجم 3.2 ليتر و بصورت توين كم بود و بر روي مدل Type 44 نصب شد.